Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad? 

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.  
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.  
 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.  
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.  
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Bevorderen van actief burgerschap.  

Hoe is de organisatie? 

 • In de groepen 5, 6, 7 en 8 worden jaarlijks in het begin van het schooljaar verkiezingen gehouden.
  Voordat de verkiezingen worden gehouden geven de leerkrachten in de betrokken groepen een “lesbrief leerlingenraad”, waarbij zij uitleggen wat de leerlingenraad is, wat van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen en hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd.  
 • In elke groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad.
 • De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en notulist.  
 • Per schooljaar krijgt de leerlingenraad een budget van 200 euro, dat zij in overleg mogen besteden.
 • Notulen worden gepubliceerd op de website nadat ze door een lid van het   managementteam bekeken zijn. 
 • De leerlingenraad komt 5 keer per jaar bij elkaar. 
 • Bij elke vergadering is iemand van het managementteam aanwezig.  
 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.  
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad.  

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen? 

 • Ideeën die leerlingen willen aandragen, kunnen zij deponeren in de ideeënbus. 
 • De leerlingenraad bespreekt een week voorafgaande aan een vergadering de ideeën uit de ideeënbus. Zij selecteren de beste ideeën en deze worden dan voorafgaande aan een vergadering in de groepen besproken. 
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.  
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team.
 • Het gebruik en de inrichting van het schoolplein.  
 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes.
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten.