Organisatie

Openbaar
De Rythmeen is als openbare basisschool een brede afspiegeling van de samenleving. De school zien we als een oefengemeenschap, waar we ervan uitgaan dat de leerlingpopulatie – net als de echte samenleving - divers en pluriform is. Kinderen met zeer uiteenlopende sociaaleconomische, culturele en etnische achtergronden moeten hun positie bepalen in de samenleving – nu en in de toekomst.

Drempelloos door 
Samen met de peutergroep en de buitenschoolse opvang is De Rythmeen een kindcentrum voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Peuterarrangementen, primair onderwijs en buitenschoolse opvang worden zodanig aangeboden dat een doorlopende ontwikkelingslijn van 2 tot 13 jaar wordt gerealiseerd.
Op De Rythmeen zijn momenteel ca. 160 kinderen verdeeld over 7 groepen. Dat zijn zowel enkelvoudige als samengestelde groepen. In de lokalen zitten de kinderen in groepjes samen, zodat ze leren samenwerken en elkaar leren helpen. Binnen het lesprogramma is ruimte voor verschillen tussen kinderen. Kinderen die moeite hebben met de stof of juist een extra uitdaging nodig hebben, krijgen in de eigen groep een aangepast programma.

Zichtbaar
Via het ruimtelijke groenste schoolplein van Overijssel kom je ons schoolgebouw binnen. Aan een overzichtelijke gang liggen de lokalen voor de leerjaren 1 t/m 8 en de peuteropvang/BSO. Via de openstaande deuren zie je de kinderen samen spelen, instructie volgen en zelfstandig werken.
Op andere leerplekken in de school tref je  kinderen aan die samen lezen of groepjes kinderen die samenwerken aan een project. Samenwerken, reflecteren en werken aan eigen leerdoelen vinden wij belangrijk.
In de ochtend zijn we aan het werk met instructielessen op het gebied van rekenen, lezen en taal. In de middag wordt er in verbinding gewerkt rondom thema's waar vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, burgerschap, digitale geletterdheid, handvaardigheid, drama, maar ook taal en lezen een betekenisvolle plek hebben.
Bij ons op school hebben wij oog en oor voor elkaar binnen een veilige en gestructureerde leeromgeving waardoor iedereen zichzelf kan en mag zijn.