Opleidingsschool

Alle openbare scholen in Deventer zijn Opleidingsschool. We werken samen aan:
 • Een betere afstemming tussen het stage programma van de student en het programma van De Rythmeen
 • Verantwoordelijkheid bij de inzet van de student tijdens stages
 • Tijd en ruimte voor de ontwikkeling van medewerkers binnen de scholen.
 
De Rythmeen kijkt naar de ontwikkeling van alle leerkrachten: start-, basis en vakbekwame leerkrachten. Het uitgangspunt is een leven lang leren. Een leerkracht is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar ontwikkelingsproces, waarbij we rekening houden met de visie van de school. Als stichting stimuleren en faciliteren we deze groei en ontwikkeling.


Onder het motto "leren van en met elkaar" richten we ons niet alleen op ontwikkeling van kinderen, maar ook op de ontwikkeling van startende leerkrachten en de organisatie als geheel. Dit gebeurt op basis van de volgende uitgangspunten:
 • Op individueel niveau zijn mensen in staat hun eigen leermeester te zijn
 • Op teamniveau zijn teamleden bereid en in staat elkaar te coachen en het individuele en groepsleren te ondersteunen
 • Op team- en organisatieniveau is er een cultuur die erop gericht is individuen en groepen in staat te stellen te leren.
 
Door het concept van de opleidingsschool ontstaat er op meerdere niveaus gelegenheid tot leren.
Kinderen leren van startende leerkrachten
 • Startende leerkrachten leren van de vakbekwame leerkrachten
 • De vakbekwame leerkrachten professionaliseren zich door de begeleiding van startende leerkrachten
 • De vakbekwame leerkrachten professionaliseren zich door de inbreng van Saxion d.m.v. trainingen en bijeenkomsten
 
Op deze manier is er sprake van een voortdurende schoolontwikkeling wat het onderwijs ten goede komen. De opleidingsschool De Rythmeen gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het opleiden van startende leerkrachten. Een goede samenwerking biedt winst voor alle partijen: de startende leerkrachten, de school en de opleiding.

De Rythmeen beschikt over het kwaliteitskeurmerk opleidingsscholen en voldoet daarmee aan de volgende criteria:  
 
 1. Kwaliteit leerwerkomgeving:
 • Het  opleidingsteam op De Rythmeen bestaat uit  gekwalificeerde mentoren, een opleider in de school en een schoolleider.
 • De opleider in de school heeft 1 middag in de week om haar taken uit te voeren.
   
 1. Professionalisering:
 • De opleider in de school heeft de opleiding tot opleider in de school A en B succesvol afgerond.
 • De mentoren in de school zijn ten aanzien van kennis en begeleidingsvaardigheden aantoonbaar gekwalificeerd, zij hebben de mentorencursus succesvol afgerond.
 • De opleider neemt deel aan jaarlijkse terugkomdagen.
 
 1. Afstemming
 • De opleider in de school heeft structureel overleg met de relatiebeheerder van de Pabo over de begeleiding en beoordeling van de studenten.
 • Door regelmatig het opleiden in de school op de agenda van studiedagen te zetten, de mentoren en studenten middels resonansbijeenkomsten te laten evalueren wordt er gewerkt aan participatie. 
 
 1. Kwaliteitszorg
 • De relatiebeheerder van de opleiding en de school als medeopleider (schoolleider en opleider) evalueren 2x per schooljaar ieders rol en taken. Daarnaast evalueren de relatiebeheerder en de OIDS nog twee maal, al dan niet in intervisieverband met de OIDS van de Rythmeen.
 • De pabostudenten leveren input m.b.t. het leer- en werktraject (stage) op onze scholen. Centrale vragen: Wat verloopt goed? Waar kunnen we als school verbeteren?
 
 1. Schoolontwikkeling  en onderzoek
       Binnen de school heerst een cultuur gericht op onderwijsverbetering  waarbinnen er voor leerkrachten en 
       studenten ruimte is om:
 • te experimenteren met andere vormen van onderwijs en onderwijsmodellen naast het ADIM
 • deel te nemen aan werkgroepen
 • meer systematisch onderzoek te doen
 • opdrachten en onderzoek te doen die ten dienste staan van de eigen ontwikkeling en/of de schoolontwikkeling.